söndag 8 april 2012

Protokoll

PROTOKOLL ÅRSMÖTET 2012-02-28

 1. Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.

 2. Fastställande av röstlängd, 17 st.

 3. Val av ordförande, Alexandra Nikoleris och protokollförare Eva Enroth, för årsmötet.

 4. Protokolljusterare Mikael Argelius.

 5. Önskemål att få kallelsen i god tid.

 6. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen.

 7. Revisors berättelse, kassaboken godkändes, men styrelsen fick anmärkning angående dålig verksamhetsberättelse samt att alla protokoll ska vara undertecknade av styrelsen.

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljad.

 9. Inga motioner var inkomna inför mötet.

 10. Beslut; 500 kronor plus körersättning till materialförvaltaren plus en lista över vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget, inga arvoden till styrelseledamöterna.

 11. Beslut; medlemsavgiften oförändrad ( 60 kronor/år), 4000 kronor till inköp av redskap mm.

 12. Val av ordförande, Alexandra Nikoleris på 2 år, styrelsemedlemmar på 2 år Mikael Argelius och Sebastian Hammer, samt Christina Larsson på 1 år.

 13. Val av revisor på 2 år Lena Santacruz.

 14. Val av valberedning på 1 år, Ingrid Eriksson, Peter Sondhauss.

 15. Övriga frågor, önskemål att få protokoll utskickat via mejl. Anslag på boden vem som ingår i styrelsen, valberedningen få information inför nyvall till årsmötena. Biodlingen kvar och det finns honung att köpa. Diskussion hur vi ska få medlemmarna att sköta sina lotter alternativt säga upp de som missköter dem, vara mer tolerans vid ex sjukdom. Förslag att bjuda in någon från kommunen till ett medlemsmöte. Mejla om besked när kompostjorden ska komma. Uppfartsvägen dålig kan vi få kommunen att fixa den.

Vid pennan

Eva Enroth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar