måndag 22 juli 2013

SKÖRDEFEST!

Söndagen den 1 september har vi skördefest efter medlemsmötet klockan 11.00. Ta med dig något gott och odlingstips! Vi dukar långbord utanför bodarna (vid mulet väder sätter vi upp föreningens partytält).

måndag 27 maj 2013

Medlemsmötet inställt

Eftersom vi inte har fått några reaktioner från kommunen på vår skrivelse om ändringar i arrendekontrakten ställer vi in det planerade medlemsmötet i juni. Nästa medlemsmöte hålls istället i september (se kalendariet till vänster).

lördag 13 april 2013

Städdag 14/4

Söndagen den 14/4 har vi gemensam städdag på området. Vi samlas vid boden klockan 10.00. Släp kommer finnas tillgängligt för bortforsling av skräp. Efter röjning grillar vi korv tillsammans på grillplatsen nere vid ån.

Ta också med dig växter för byte med andra medlemmar!

måndag 18 februari 2013

Kallelse till Årsmöte 2013


Kallelse till årsmöte 2013
Årsmöte torsdagen den 7 mars 2012
Plats: Sunnanväg 18,  klockan: 19.00
Enligt gällande stadgar kallas till årsmöte på angiven tid och plats.
 Dagordning (enligt gällande mötesförordning):
1.       Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2.       Fastställande av röstlängd
3.       Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
4.          Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
5.       Fråga om kallelsen behörigen har skett
6.       Styrelsens redovisningshandlingar
7.       Revisorernas berättelse
8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.       Behandling av motioner och förslag (se nedan)
10.     Beslut om arvode för styrelse
11.     Fastställande av budget och avgifter
12.     Val av 1 kassör, 1 styrelseledamot och suppleanter
13.     Val av 1 extra revisor och suppleanter
14.     Val av valberedning
15.     Ärende angående ändringar i arrendekontraktet (se bilaga)
16.        Övriga ärenden

Punkt 11 - Fastställande av budget och avgifter
De senaste åren har föreningen gjort av med mer pengar än vad vi får in i medlemsavgifter. Detta är möjligt tack vare att ingen verksamhet förekom under några år, så att pengarna har samlats på hög. För att vi ska kunna hålla oss med fungerande verktyg, erbjuda container för gemensam bortförsel av skräp (vilket kostar ca 3 000 kronor per gång) och en levande förening föreslår styrelsen att vi höjer medlemsavgiften från 60 kronor till 140 kronor per person och år. Vi föreslår att container hyrs in vart annat år.
Budgetförslag för 2013:
Tillgångar Utgifter
kassa 3 225 inköp av material   2 500
medlemsavgifter 10 360 container vart annat år 1 500
kurs   3 000
lön materialförvaltare   500
medlemsutskick 1500
bankavgifter 850
mat och dryck vid medlemsmöten 500
lokalhyra årsmöte 200
totalt 13 585 10550

Punkt 12 - Val av 1 kassör, 1 styrelseledamot och suppleanter
Styrelsen nominerar Peter Sondhauss som kassör. Vi ska även välja in en ordinarie ledamot, hör av dig till styrelsen om du vill ställa upp!

Punkt 13 - Val av 1 extra revisor och suppleanter
Ingen är nominerad som extra revisor. Hör av dig till styrelsen om du vill ställa upp.

Punkt 14 - Val av valberedning
Styrelsen nominerar Christin Larsson till valberedningen. Denna bör innehålla två personer, hör av dig om du är intresserad.

Punkt 15 - Ärende angående ändringar i arrendekontraktet (se bilaga)
Kommunen har under hösten genomfört en inventering av områdets lotter (vilket de normalt ska göra varje år) och konstaterat att de tycker att området “förfaller”, det vill säga, fler och fler lotter verkar obrukade och bebyggs med bodar och växthus. De kommer därför att kräva av oss att vi river de byggnader som finns på området inom det närmsta året. Samtidigt har de gjort upp planer om att röja lotter som idag står outhyrda. Eftersom vi på medlemsmötet i juni beslutade att föreningens förslag (från 2010) om att ändra i arrendekontraktet skulle tas upp igen efter att mer information om konsekvenserna av en sådan förändring erhållits föreslår styrelsen att vi nu tar beslut i denna fråga. Förslag på skrivelse att skicka till kommunen finns i bilaga.

Om vi röstar igenom att föreningen vill driva en förändring av arrendekontraktet kommer denna skrivelse skickas till tekniska nämnden som kommer att ge parkförvaltningen i uppdrag att göra en utlåtelse. Eftersom vi har haft dialog med parkförvaltningen i ärendet vet vi redan nu vad parförvaltningen stödjer i vårt förslag. De är positiva till vårt förslag gällande byggande av växthus (med de begränsningar i storlek som finns i bilagan) men negativa till byggande av bodar.

En förändring av arrendekontraktet skulle innebära en höjning av arrendeavgiften, från 3,91 kronor per kvadratmeter och år upp till 6 kronor per kvadratmeter och år.

Årets aktiviteter
Torsdag 7 mars klockan 19:   Årsmöte
Söndag 14 april:                     Städdag och plantbytardag. Vi samlas kl 10. Plan för städdagen är
följande:
a. Se över gångarna ihop.
b. Fixa anslagstavlor.
c. Städa i bodarna.
d. Rensa runt bodarna.
e. Byta plantor med varandra

Måndag 3 juni kl 19:              Medlemsmöte på koloniområdet.
Söndag 1 september kl 11:     Medlemsmöte på koloniområdet. Vi har skördefest och bjuder
varann på våra specialiteter efter medlemsmötet.
24 november kl 15:                Glöggfest på koloniområdet.

Förra årets beskärningskurs var mycket lyckad! En sammanställning av vad vi lärde oss på denna kommer att delas ut till intresserade på årsmötet. Vi föreslår att en kurs hålls för medlemmarna även i år. Några förslag på vad en sådan kurs skulle kunna behandla är följande:
i. Förkultivering
ii. Bruka jorden / användning av näring / skötsel / växelodling
iii. Hur bygger man ett växthus?
Om du har några förslag på vilken kurs vi ska ordna får du gärna höra av dig eller komma med förslag på årsmötet.
Medlemsrabatter
Som medlem i Källby Mölla odlingsförening får du rabatt hos ett antal plantskolor och fröhandlare vid uppvisande av medlemskort. Medlemskortet kan du hämta ut på årsmötet eller på städdagen i april.
Dessutom får föreningens medlemmar upp till 15% rabatt på Frökungens hemsida:
Hemsida http://www.frokungen.se
Telefon 08-510 10117
Epost: info@frokungen.se
Ange kod: kolonilott i kassan så dras rabatten av automatiskt.

Övrig information
På medlemsmötet i juni 2012 diskuterades hur vi skulle bemöta kommunens planer om att begränsa antalet lotter per person. Efter att ordföranden framfört föreningens åsikter på ett möte med kommunen i november 2012 har planerna nu skrotats. Det kommer alltså inte att ske någon begränsning av antalet lotter som kan hyras per person.
Kommunen kommer att fälla träd på lotter nr 51, 40 och 41. Om det finns träd som du vill få fällda för att de skuggar eller tar för mycket näring, hör av dig till styrelsen!
Kommunen har även meddelat att de planer som finns på att bygga ut spåren mellan Lund och Malmö kommer att påverka vårt odlingsområde. Området som helhet är inte hotat av nedläggning men däremot kommer de lotter som ligger närmast spåret (nr 1-18) försvinna på sikt. Redan inom fem år kan planerna sättas i verket. Hör av er till Malgorzata på kommunen om ni som har någon av dessa lotter redan nu vill byta. Det finns några lediga lotter “längre in” på området.
Ifall du vill säga upp din lott ska detta ske senast i september för att du ska slippa betala avgift för påföljande år. Om du vill säga upp din lott vid en annan tidpunkt, hör gärna av dig till styrelsen så kan vi hjälpa till att hitta någon som kan ta över lotten (då kan ni kanske dela på avgiften för innevarande år).
Vi ses på årsmötet!
Alexandra Nikoleris, ordförande

Förslag till ändringar i arrendekontraktet


Förslag till ändringar i arrendekontraktet för odlingsområde Källby Mölla,Flackarpsvägen
På odlingsområdet Källby Mölla finns i dagsläget ett antal bodar och växthus som har byggts utan lov från jordägaren. Odling i växthus förlänger växtsäsongen, erbjuder möjlighet att odla och förkultivera grödor som annars är svåra eller omöjliga att hålla i vårt klimat, såsom basilika, slanggurka, aubergine och paprika. Att tillåta byggande av växthus skulle därför ytterligare stimulera intresset för odling på området. Odlingsförhållandet i ett växthus är avhängigt storleken på detta, växterna trivs helt enkelt inte i för varmt och fuktigt klimat. För hobbyodling rekommenderas växthus på minst 8 kvadratmeter och takhöjd 2,20 meter för att växterna ska trivas. Odlingslotterna på området varierar kraftigt i storlek men med hänsyn till att alla som önskar ska kunna odla i växthus bör reglerad storlek på växthuset inte vara proportionellt mot odlingslottens yta, en gemensam maxgräns på 15 kvadratmeter anser vi vara rimligt.Ett växthus på odlingslotten erbjuder regnskydd vid ombytligt väder, vilket en liten uppstående redskapsbod också kan göra. För de som inte vill bygga växthus tycker vi därför att en liten redskapsbod med plats för en stol och skrymmande redskap ska vara tillåtet att resa på lotten.
Föreningen föreslår därför att följande ändringar görs i arrendekontraktet avseende odlingslott:
i. Under rubriken “Ändamål”
Meningen “Odlingslotten får ej bebyggas med kolonistuga, skjul eller dylikt” “Redskapslåda, kompostbehållare, drivbänk o dyl får uppföras enligt jordägarensbestämmande.”ändras till “Växthus,redskapsbod/redskapslåda, kompostbehållare, drivbänk o dyl får uppföras enligt jordägarens bestämmande.”
ii. Under rubriken “Generella ordningsregler för koloni- och odlingslotter”
Meningen “Redskapslåda, kompostbehållare samt drivbänk och dylikt får uppföras till en höjd av högst 1,3 meter.” ändras till “Redskapsbod eller växthus får uppföras på odlingslotten, om storleken ej överstiger föjande: största area för redskapsbod är 4 kvadratmeter och för växthus 15 kvadratmeter och maxhöjd är 2,30 m. Värmeaggregat får inte användas för värmehållande av växthuset. Kompostbehållare får uppföras till en höjd av högst 1,3 meter.”

Föreningen Källby Mölla odlingsförening, genom ordförande Alexandra Nikoleris

fredag 8 februari 2013

Inom snar framtid kommer information om bl.a. årsmöte 2013.

tisdag 13 november 2012

Nu är hösten här sedan en tid tillbaks, alla vackra färger är på väg bort1
Men ännu kan vi arbeta på våra älskade lotter, vi som inte blivit färdiga med höströjet.
Ha en skön höst och en härlig jul