måndag 18 februari 2013

Kallelse till Årsmöte 2013


Kallelse till årsmöte 2013
Årsmöte torsdagen den 7 mars 2012
Plats: Sunnanväg 18,  klockan: 19.00
Enligt gällande stadgar kallas till årsmöte på angiven tid och plats.
 Dagordning (enligt gällande mötesförordning):
1.       Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2.       Fastställande av röstlängd
3.       Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
4.          Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
5.       Fråga om kallelsen behörigen har skett
6.       Styrelsens redovisningshandlingar
7.       Revisorernas berättelse
8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.       Behandling av motioner och förslag (se nedan)
10.     Beslut om arvode för styrelse
11.     Fastställande av budget och avgifter
12.     Val av 1 kassör, 1 styrelseledamot och suppleanter
13.     Val av 1 extra revisor och suppleanter
14.     Val av valberedning
15.     Ärende angående ändringar i arrendekontraktet (se bilaga)
16.        Övriga ärenden

Punkt 11 - Fastställande av budget och avgifter
De senaste åren har föreningen gjort av med mer pengar än vad vi får in i medlemsavgifter. Detta är möjligt tack vare att ingen verksamhet förekom under några år, så att pengarna har samlats på hög. För att vi ska kunna hålla oss med fungerande verktyg, erbjuda container för gemensam bortförsel av skräp (vilket kostar ca 3 000 kronor per gång) och en levande förening föreslår styrelsen att vi höjer medlemsavgiften från 60 kronor till 140 kronor per person och år. Vi föreslår att container hyrs in vart annat år.
Budgetförslag för 2013:
Tillgångar Utgifter
kassa 3 225 inköp av material   2 500
medlemsavgifter 10 360 container vart annat år 1 500
kurs   3 000
lön materialförvaltare   500
medlemsutskick 1500
bankavgifter 850
mat och dryck vid medlemsmöten 500
lokalhyra årsmöte 200
totalt 13 585 10550

Punkt 12 - Val av 1 kassör, 1 styrelseledamot och suppleanter
Styrelsen nominerar Peter Sondhauss som kassör. Vi ska även välja in en ordinarie ledamot, hör av dig till styrelsen om du vill ställa upp!

Punkt 13 - Val av 1 extra revisor och suppleanter
Ingen är nominerad som extra revisor. Hör av dig till styrelsen om du vill ställa upp.

Punkt 14 - Val av valberedning
Styrelsen nominerar Christin Larsson till valberedningen. Denna bör innehålla två personer, hör av dig om du är intresserad.

Punkt 15 - Ärende angående ändringar i arrendekontraktet (se bilaga)
Kommunen har under hösten genomfört en inventering av områdets lotter (vilket de normalt ska göra varje år) och konstaterat att de tycker att området “förfaller”, det vill säga, fler och fler lotter verkar obrukade och bebyggs med bodar och växthus. De kommer därför att kräva av oss att vi river de byggnader som finns på området inom det närmsta året. Samtidigt har de gjort upp planer om att röja lotter som idag står outhyrda. Eftersom vi på medlemsmötet i juni beslutade att föreningens förslag (från 2010) om att ändra i arrendekontraktet skulle tas upp igen efter att mer information om konsekvenserna av en sådan förändring erhållits föreslår styrelsen att vi nu tar beslut i denna fråga. Förslag på skrivelse att skicka till kommunen finns i bilaga.

Om vi röstar igenom att föreningen vill driva en förändring av arrendekontraktet kommer denna skrivelse skickas till tekniska nämnden som kommer att ge parkförvaltningen i uppdrag att göra en utlåtelse. Eftersom vi har haft dialog med parkförvaltningen i ärendet vet vi redan nu vad parförvaltningen stödjer i vårt förslag. De är positiva till vårt förslag gällande byggande av växthus (med de begränsningar i storlek som finns i bilagan) men negativa till byggande av bodar.

En förändring av arrendekontraktet skulle innebära en höjning av arrendeavgiften, från 3,91 kronor per kvadratmeter och år upp till 6 kronor per kvadratmeter och år.

Årets aktiviteter
Torsdag 7 mars klockan 19:   Årsmöte
Söndag 14 april:                     Städdag och plantbytardag. Vi samlas kl 10. Plan för städdagen är
följande:
a. Se över gångarna ihop.
b. Fixa anslagstavlor.
c. Städa i bodarna.
d. Rensa runt bodarna.
e. Byta plantor med varandra

Måndag 3 juni kl 19:              Medlemsmöte på koloniområdet.
Söndag 1 september kl 11:     Medlemsmöte på koloniområdet. Vi har skördefest och bjuder
varann på våra specialiteter efter medlemsmötet.
24 november kl 15:                Glöggfest på koloniområdet.

Förra årets beskärningskurs var mycket lyckad! En sammanställning av vad vi lärde oss på denna kommer att delas ut till intresserade på årsmötet. Vi föreslår att en kurs hålls för medlemmarna även i år. Några förslag på vad en sådan kurs skulle kunna behandla är följande:
i. Förkultivering
ii. Bruka jorden / användning av näring / skötsel / växelodling
iii. Hur bygger man ett växthus?
Om du har några förslag på vilken kurs vi ska ordna får du gärna höra av dig eller komma med förslag på årsmötet.
Medlemsrabatter
Som medlem i Källby Mölla odlingsförening får du rabatt hos ett antal plantskolor och fröhandlare vid uppvisande av medlemskort. Medlemskortet kan du hämta ut på årsmötet eller på städdagen i april.
Dessutom får föreningens medlemmar upp till 15% rabatt på Frökungens hemsida:
Hemsida http://www.frokungen.se
Telefon 08-510 10117
Epost: info@frokungen.se
Ange kod: kolonilott i kassan så dras rabatten av automatiskt.

Övrig information
På medlemsmötet i juni 2012 diskuterades hur vi skulle bemöta kommunens planer om att begränsa antalet lotter per person. Efter att ordföranden framfört föreningens åsikter på ett möte med kommunen i november 2012 har planerna nu skrotats. Det kommer alltså inte att ske någon begränsning av antalet lotter som kan hyras per person.
Kommunen kommer att fälla träd på lotter nr 51, 40 och 41. Om det finns träd som du vill få fällda för att de skuggar eller tar för mycket näring, hör av dig till styrelsen!
Kommunen har även meddelat att de planer som finns på att bygga ut spåren mellan Lund och Malmö kommer att påverka vårt odlingsområde. Området som helhet är inte hotat av nedläggning men däremot kommer de lotter som ligger närmast spåret (nr 1-18) försvinna på sikt. Redan inom fem år kan planerna sättas i verket. Hör av er till Malgorzata på kommunen om ni som har någon av dessa lotter redan nu vill byta. Det finns några lediga lotter “längre in” på området.
Ifall du vill säga upp din lott ska detta ske senast i september för att du ska slippa betala avgift för påföljande år. Om du vill säga upp din lott vid en annan tidpunkt, hör gärna av dig till styrelsen så kan vi hjälpa till att hitta någon som kan ta över lotten (då kan ni kanske dela på avgiften för innevarande år).
Vi ses på årsmötet!
Alexandra Nikoleris, ordförande

2 kommentarer:

  1. Finns det ingen som uppdaterar bloggen längre?

    SvaraRadera
  2. Finns det ingen som uppdaterar bloggen längre?

    SvaraRadera